U sklopu projekta „Politički prioriteti u Hrvatskoj od 1990. do 2015.” (POLIPTIH) od 14. do 16. srpnja održana je na Interuniverzitetskom centru (IUC) u Dubrovniku međunarodna konferencija PolText 2016 – International Conference on the Advances in Computational Analysis of Political Text. Ova interdisciplinarna konferencija organizirana je u suradnji sa Sveučilištem u Edinburghu, Sveučilištem u Oslu, te istraživačkom grupom TakeLab sa zagrebačkog Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Na konferenciji su izlagali istraživači sa sveučilišta u Delawaru, Arizoni, Minnesoti, Michiganu, Aarhusu, Zürichu, Amsterdamu, Strathclydeu, Montréalu, Ottawi, Oslu, Konstanzu, Göteborgu, Glasgowu, Berkeleyju, East Angliji, Mannheimu, Londonu (LSE), Edinburghu, St. Louisu i Zagrebu. Skup je pridonio razmjeni iskustava iz različitih znanstvenih disciplina – prvenstveno politologije, računarstva i informatičke lingvistike – u primjeni metoda prikupljanja, obrade i analize političkog teksta, posebice u kontekstu prikupljanja velike količine podataka (big data) te analizom koja uključuje module sposobne za strojno učenje (machine-learning). Konferencija je dala ključni doprinos premošćivanju istraživačkog jaza između društvenih i tehničkih znanosti i osnaživanju napora prema interdisciplinarnosti i diseminaciji novih tehnologija. Na temelju ovoga skupa planira se daljnja suradnja i formiranje međunarodne istraživačke mreže i COST Akcije okupljene oko izazova analize političkog teksta, koja će u budućnosti djelovati kao okosnica za nove, interdisciplinarne i inovativne projekte.