Zamjenica predstojnice CEPIS-a, dr. sc. Daniela Širinić objavila je članak Left–Right Categorization and Perceptions of Party Ideologies (suautor Federico Vegetti) u prestižnom politološkom časopisu Political Behavior izdavača Springera. Članak istražuje poveznicu političke kategorizacije na desno i lijevo u usporedbi sa stranačkim ideologijama.
Članku možete pristupiti putem stranice izdavača Springera.
Naša istraživačica, Anka Kekez objavila je članak “Public service reforms and clientelism: explaining variation of service delivery modes in Croatian social policy” u časopisu Policy and Society izdavača Taylor & Francis. U članku se daje analiza ishoda reformi socijalnih usluga posljednja dva desetljeća u Hrvatskoj, fokusirajući se na reforme i klijentelizam.
Članku možete pristupiti putem baze izdavača Taylor & Francis.
Naš istraživač, doc. dr. sc. Dario Čepo objavio je članak Regionalism and Sub-Regional Representation: A Guide to the County Transformation of Croatia (suautor Vedran Đulabić) u časopisu Hrvatska i komparativna javna uprava kojeg izdaje Institut za javnu upravu Zagreb. U članku se istražuje regionalizam i predstavništvo kao osnova za teritorijalni preustroj u Hrvatskoj.
Članku možete pristupiti putem baze časopisa Hrčak.
Naš istraživač, doc. dr. sc. Višeslav Raos objavio je članak Bilingual street signs policy in EU member states: a comparison u časopisu Journal of Multilingual and Multicultural Development izdavača Taylor & Francis. U članku se iz komparativne perspektive istražuju politike dvojezičnih ili višejezičnih znakova u javnom prostoru unutar EU. 
Članku možete pristupiti putem baze izdavača Taylor & Francis.
Naš mladi istraživač, Željko Poljak objavio je članak “Policy Image in Urban Governance: Migration Crisis and the City of Zagreb” u časopisu Scandinavian Journal of Public Administration kojeg izdaje Sveučilište u Gothenburgu. U članku se istražuju percepcije javnih politika unutar urbanog područja na slučaju izbjegličke krize 2015. godine i grada Zagreba.
Članku možete pristupiti putem službene stranice časopisa.