CEPIS

Centar za empirijska politološka istraživanja osnovan je u svibnju 2016. godine pri Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Centar okuplja istraživače u području političkih znanosti i srodnih disciplina s interesom za osmišljavanje i provedbu empirijskih istraživanja u skladu s najvišim međunarodnim standardima.

CEPIS je posvećen analizi demokratskog političkog procesa i promoviranju političkog odlučivanja utemeljenog na znanju kako bi se podigla kvaliteta javnog upravljanja u Hrvatskoj.

Temeljne aktivnosti Centra su:
– znanstvena i stručna istraživanja međunarodnog značaja,
– sustavno metodološko usavršavanje mladih znanstvenika,
– kontinuirano prikupljanje i objavljivanje podataka o sadržaju demokratskog političkog procesa,
– prijenos znanja prema medijima, nevladinim organizacijama i inicijativama, državnim institucijama te političkim strankama.

OSNIVAČKI DOKUMENTI I DOKUMENTI CENTRA:

Organizacijski tim

Sirinic_Daniela

Predstojnica Centra
doc. dr. sc. Daniela Širinić

Čular_Goran

Zamjenik predstojnice Centra
Programski koordinator za izbore i političko ponašanje
izv. prof. dr. sc. Goran Čular

Programski koordinator
za usluge i edukacije
doc. dr. sc. Višeslav Raos

Programski koordinator
za izvršnu i zakonodavnu vlast
doc. dr. sc. Dario Nikić Čakar

Kekez_Kostro_Anka
Programska koordinatorica
za javne politike
dr. sc. Anka Kekez Košto

Istraživački tim

izv. prof. dr. sc. Davor Boban

doc. dr. sc. Kosta Bovan

doc. dr. sc. Dario Čepo

Petek_Ana

doc. dr. sc. Ana Petek

doc. dr. sc. Danijela Dolenec

mag. pol. Borna Zgurić

Sinko_Marjeta

dr. sc. Marjeta Šinko

izv. prof. dr. sc. Krešimir Petković

mag.pol. Mate Subašić

mag. rod. stud. Josip Šipić

mag. pol. Mario Munta

mag. pol. Karlo Kralj

Bivši mladi istraživači

Kristian Belobrajdić, Sara Ana Čemažar, Bojan Delević, Daniel Gardijan, Tea Jambrešić, Mateja Horvat, Iva Kišić, Jakov Kolak, Maja Kurilić, Tomislav Mikulin, Josip Miličević, Tirena Leinert Novosel, Mirela Radonjić, Bruno Rukavina, Ines Šegota, Petra Škokić, Martin Varenina, Borna Zrinščak, Željko Poljak, Kristina Ćelap, Matej Sever, Adrijana Karas