Zakonodavna i izvršna vlast

Programski koordinator:
doc. dr. sc. Dario Nikić Čakar
dario(dot)nikic(at)cepis(dot)hr

Vlada i parlament temeljne su demokratske političke institucije, zbog čega moraju biti izložene kritičkom sudu javnosti, medija i civilnog društva. Međutim, organizacijski obrasci, procesi i sadržaj odlučivanja unutar izvršne i zakonodavne vlasti uglavnom su obavijeni velom tajne i nalaze se izvan dosega znanstvene i šire javnosti. Naša istraživanja usmjerena su na analizu sadržaja odluka Vlade i Sabora te na razumijevanje procesa u kojima ti sadržaji nastaju.

Središnja uloga i značaj koje vlada i parlament imaju za funkcioniranje demokratskoga političkog sustava, u hrvatskoj političkoj znanosti dosad nisu bili popraćeni značajnim znanstvenim i stručnim interesom. Dosadašnji istraživački napori u ovome području tako su bili usmjereni na analize obilježja i obrasce regrutacije parlamentarnih zastupnika, modele političkog predstavništva, formiranje koalicijskih vlada, odnose između zakonodavne i izvršne vlasti u procesu demokratske tranzicije, proces prezidencijalizacije parlamentarnog sustava te politološko-pravne analize polupredsjedničkoga i parlamentarnog sustava vlasti.

Istraživačka platforma Centra u ovome području polazi od integralnog pristupa u proučavanju odnosa između izvršne i zakonodavne vlasti. Taj pristup pretpostavlja funkcionalnu povezanost vlade i parlamenta u procesu javnog upravljanja i stvaranja javnih politika. Zbog toga su glavni istraživački interesi usmjereni na sljedeće teme:

– unutarnju strukturu i organizaciju rada parlamenta (uloga parlamentarnih odbora i zastupničkih klubova u procesu formuliranja zakonskih prijedloga i javnih politika, pitanje strukture glasovanja o pojedinim javnim politikama),
– obrasce odlučivanja u parlamentu (odnos vladine većine i opozicije, napetost između nametanja većinske volje i traženja konsenzusa, uloga drugih državnih i nedržavnih aktera u određivanju dnevnog reda i usmjeravanju zakonodavnog procesa),
– funkcije parlamentarne političke elite (stavovi zastupnika prema javnim politikama s obzirom na njihove socijalne i demografske karakteristike),
– dinamiku odnosa vlade i parlamenta (mehanizmi parlamentarne kontrole izvršne vlasti, uloga zastupničkih pitanja i istražnih povjerenstava),
– proces formiranja vlade i međustranačkog pregovaranja (utjecaj formiranja vlade i tipa vlade na njenu učinkovitost i programsku koherentnost, pitanje razlika jednostranačkih i koalicijskih vlada),
– dinamiku odlučivanja unutar vlade (pitanja raspodjele odlučivačke moći i određivanja dnevnog reda, pitanje utjecaja vanjskih aktera – civilnog društva, poduzetnika, međunarodne i europske razine odlučivanja – na procese odlučivanja unutar vlade),
– sadržaj odluka vlade (razvoj tematskih prioriteta, pitanje zastupljenosti pojedinih tema i problema, pitanje promjene prioriteta tijekom tri razdoblja – demokratske tranzicije, konsolidacije demokracije i pristupanja Europskoj uniji),
– transparentnost procesa donošenja odluka (pitanje tajnosti pojedinih vladinih odluka, pitanje specifičnih javnih politika kod kojih su informacije ograničeno dostupne),
– ulogu ekspertize u donošenju odluka vlade i parlamenta (pitanja dizajniranja javnih politika, utemeljenosti zakonskih prijedloga na stručnom znanju i pitanja procjene učinaka propisa).

ZNANSTVENI PROJEKTI:

Politički prioriteti u Hrvatskoj – POLIPTIH (srpanj 2015.-danas):

Istraživački tim: Daniela Širinić, Dario Nikić Čakar, Ana Petek, Josip Šipić, Anka Kekez i Višeslav Raos

U ovome tematskom području trenutno se provode empirijska istraživanja u okviru projekta POLIPTIH. Prikupljeni su i kodirani svi dnevni redovi Vlade i Sabora kako bi se istražio odnos izvršne i zakonodavne vlasti u pogledu postavljanja dnevnog reda i određivanja političkih prioriteta. Uz to, u okviru projekta POLIPTIH ispituju se mehanizmi parlamentarne kontrole izvršne vlasti putem analize strukture zastupničkih pitanja.

‘Kako vlada Vlada’: akterska i procesna analiza političkog odlučivanja u Vladi RH (rujan 2016.- danas)

Istraživački tim: Ana Petek, Dario Nikić Čakar, Danijela Dolenec, Anka Kekez, Mario Munta, Krešimir Petković, Višeslav Raos i Borna Zgurić

Politološka istraživanja izvršne vlasti u Hrvatskoj dosad su bila i više nego oskudna, prije svega zbog nedostupnosti empirijskog materijala koji bi se mogao interpretirati kroz prizmu postojećih teorijskih okvira i modela analize političkog sustava i stvaranja javnih politika. Stoga je temeljni cilj ovog projekta prikupljanje primarnih podataka i materijala o obrascima političkog odlučivanja, te strukturnim i procesnim aspektima funkcioniranja Vlade RH. U okviru projekta se priprema baza podataka o organizacijskoj strukturi Vlade i pojedinačnih ministarstava te stranačkom sastavu i detaljnim profilima članova Vlade od 1990. do 2016. Osim toga, provodi se i niz polu-strukturiranih intervjua s najvišim državnim službenicima o načinima donošenja odluka u Vladi. Svrha je intervjua preliminarno mapiranje značajki političkog odlučivanja Vlade, prikupljanje informacija o dinamici donošenja odluka i ulozi ekspertize u donošenju odluka, te o otvorenosti i transparentnosti procesa donošenja odluka.

Izbori i političko ponašanje Javne politike