Izbori i političko ponašanje

Programski koordinator:
dr. sc. Višeslav Raos
viseslav(dot)raos(at)cepis(dot)hr

Izborni procesi temelj su moderne demokracije i osnovni mehanizam sudjelovanja građana u procesu donošenja političkih odluka. Istraživanje izbora i političkog ponašanja osobito je važno u mladoj demokraciji kao što je Hrvatska. Istraživanja Centra u području izbora i političkog ponašanja nastavljaju se na izborne studije Fakulteta koje obuhvaćaju predizborne terenske ankete za sve parlamentarne izbore održane od 1990. do 2007. godine te postizborne ankete 2011. i 2015. godine. Centar se nadovezuje i na analize sadržaja izbornih kampanja, analize stranačkoga i izbornog zakonodavstva, stranačkih statuta i izbornih programa te na analize socio­demografskih podataka o parlamentarnim zastupnicima. Centar se u ovome tematskom području naslanja i na doprinos istraživača Fakulteta u ključnim međunarodnim istraživačkim mrežama koje se bave izborima, političkim ponašanjem i političkim strankama poput Comparative Manifesto Project, EurElite, Comparative Study of Electoral Systems, COST akcija True European Voter, EUvox, te Euromanifestos Project (2014.).

Sukladno tradiciji izbornih studija, Centar nastavlja istraživanja izbora i političkog ponašanja kroz kontinuirano prikupljanje podataka o stavovima i ponašanju građana u izbornom procesu provođenjem anketnih istraživanja, te kroz kontinuirano prikupljanje podataka o sadržaju kojeg nude političke stranke, analizom stranačkih programa, statuta i ostalih političkih dokumenata.

Dugoročni ciljevi ovog tematskog područja su provođenje znanstvenih i stručnih istraživanja kako bi se prvenstveno:
– objasnili razlozi biračkih odluka hrvatskih građana,
– prepoznale grupe građana koje se ne odazivaju na izbore i objasnila motivacija za apstinenciju,
– razumjeli stavovi građana o najvažnijim temama javnih politika,
– usporedili stavovi birača s programskim sadržajima stranaka za koje su glasovali te se procijenila kvaliteta političkog predstavništva,
– uočili najnoviji trendovi u političkom ponašanju.

ZNANSTVENI PROJEKTI:

Mjerenje razine unutarstranačke demokracije u Hrvatskoj 1990.­-2015. (rujan 2014.-prosinac 2015.)

Istraživački tim: Dario Nikić Čakar, Goran Čular i Višeslav Raos

Projekt Mjerenje razine unutarstranačke demokracije u Hrvatskoj 1990.-­2015. temelji se na kvantitativnoj analizi sadržaja stranačkih statuta kodiranih prema metodologiji koju su razvili B. von dem Berge, T. Poguntke, P. Obert i D. Tipei (2013.) te na polu­strukturiranim intervjuima sa stranačkim dužnosnicima i parlamentarnim zastupnicima. Istraživanje je usmjereno na utvrđivanje razine unutarstranačke demokracije u glavnim političkim strankama u Hrvatskoj s obzirom na tri temeljne dimenzije ­prava članova, organizacijsku strukturu i donošenje odluka.

Rezultate projekta ćemo uskoro objaviti na web stranici Centra uz statute svih političkih stranaka od 1990. godine u digitaliziranom obliku i otvorenom pristupu.

Politički prioriteti u Hrvatskoj ­ POLIPTIH (srpanj 2015.-danas)

Istraživački tim: Daniela Širinić, Dario Nikić Čakar, Ana Petek, Josip Šipić, Anka Kekez i Višeslav Raos

U sklopu projekta POLIPTIH nastala je obuhvatna kvantitativna baza podataka o izbornim programima političkih stranaka (1990.­-2015.), kodirana prema metodologiji međunarodne mreže Comparative Agendas Project, kako bi se istražile promjene političkih prioriteta stranaka u izborima. Također su se prikupile sve naslovnice Večernjeg lista (1990.­-2015.), čiji se uzorak kodirao prema istoj metodologiji, kako bi se medijska agenda mogla usporediti s onom koju zastupaju stranke i tijela vlasti.

Zakonodavna i izvršna vlast Javne politike