Izbori i političko ponašanje

Programski koordinator:
dr. sc. Višeslav Raos
viseslav(dot)raos(at)cepis(dot)hr

Izborni procesi temelj su moderne demokracije i osnovni mehanizam sudjelovanja građana u procesu donošenja političkih odluka. Istraživanje izbora i političkog ponašanja osobito je važno u mladoj demokraciji kao što je Hrvatska. Istraživanja Centra u području izbora i političkog ponašanja nastavljaju se na izborne studije Fakulteta koje obuhvaćaju predizborne terenske ankete za sve parlamentarne izbore održane od 1990. do 2007. godine te postizborne ankete 2011. i 2015. godine. Centar se nadovezuje i na analize sadržaja izbornih kampanja, analize stranačkoga i izbornog zakonodavstva, stranačkih statuta i izbornih programa te na analize socio­demografskih podataka o parlamentarnim zastupnicima. Centar se u ovome tematskom području naslanja i na doprinos istraživača Fakulteta u ključnim međunarodnim istraživačkim mrežama koje se bave izborima, političkim ponašanjem i političkim strankama poput Comparative Manifesto Project, EurElite, Comparative Study of Electoral Systems, COST akcija True European Voter, EUvox, te Euromanifestos Project (2014.).

Sukladno tradiciji izbornih studija, Centar nastavlja istraživanja izbora i političkog ponašanja kroz kontinuirano prikupljanje podataka o stavovima i ponašanju građana u izbornom procesu provođenjem anketnih istraživanja, te kroz kontinuirano prikupljanje podataka o sadržaju kojeg nude političke stranke, analizom stranačkih programa, statuta i ostalih političkih dokumenata.

Dugoročni ciljevi ovog tematskog područja su provođenje znanstvenih i stručnih istraživanja kako bi se prvenstveno:
– objasnili razlozi biračkih odluka hrvatskih građana,
– prepoznale grupe građana koje se ne odazivaju na izbore i objasnila motivacija za apstinenciju,
– razumjeli stavovi građana o najvažnijim temama javnih politika,
– usporedili stavovi birača s programskim sadržajima stranaka za koje su glasovali te se procijenila kvaliteta političkog predstavništva,
– uočili najnoviji trendovi u političkom ponašanju.

ZNANSTVENI PROJEKTI:

Disobedient Democracy: Comparative Analysis of Contentious Politics in the European Semi-periphery (2016. – danas)

disdem

Istraživački tim: Danijela Dolenec (voditeljica projekta), Ana Balković, Karlo Kralj, Daniela Širinić, Eduardo Romanos, Tiago Fernandes

Projekt Disobedient Democracy okuplja istraživače oko pitanja rastućeg razočaranja predstavničkom demokracijom kao jednog od ključnih političkih fenomena u današnjoj Europi. Glavni cilj projekta je istražiti načine na koji suvremeni društveni pokreti i inicijative utječu na demokraciju, a fokus je na prosvjednom djelovanju i politikama osporavanja u zemljama europske periferije: Hrvatskoj, Srbiji, Španjolskoj i Portugalu. Projekt obuhvaća izradu baze podataka o prosvjednom djelovanju u navedenim zemljama, kao i mapiranje društvenih pokreta i politika osporavanja u urbanom političkom prostoru Zagreba, Beograda, Madrida i Lisabona.

Više informacija potražite na službenoj stranici projekta.

Mjerenje razine unutarstranačke demokracije u Hrvatskoj 1990.­-2015. (rujan 2014.-prosinac 2015.)

Istraživački tim: Dario Nikić Čakar, Goran Čular i Višeslav Raos

Projekt Mjerenje razine unutarstranačke demokracije u Hrvatskoj 1990.-­2015. temelji se na kvantitativnoj analizi sadržaja stranačkih statuta kodiranih prema metodologiji koju su razvili B. von dem Berge, T. Poguntke, P. Obert i D. Tipei (2013.) te na polu­strukturiranim intervjuima sa stranačkim dužnosnicima i parlamentarnim zastupnicima. Istraživanje je usmjereno na utvrđivanje razine unutarstranačke demokracije u glavnim političkim strankama u Hrvatskoj s obzirom na tri temeljne dimenzije ­prava članova, organizacijsku strukturu i donošenje odluka.

Rezultate projekta ćemo uskoro objaviti na web stranici Centra uz statute svih političkih stranaka od 1990. godine u digitaliziranom obliku i otvorenom pristupu.

Politički prioriteti u Hrvatskoj ­ POLIPTIH (srpanj 2015.-danas)

Istraživački tim: Daniela Širinić, Dario Nikić Čakar, Ana Petek, Josip Šipić, Anka Kekez i Višeslav Raos

U sklopu projekta POLIPTIH nastala je obuhvatna kvantitativna baza podataka o izbornim programima političkih stranaka (1990.­-2015.), kodirana prema metodologiji međunarodne mreže Comparative Agendas Project, kako bi se istražile promjene političkih prioriteta stranaka u izborima. Također su se prikupile sve naslovnice Večernjeg lista (1990.­-2015.), čiji se uzorak kodirao prema istoj metodologiji, kako bi se medijska agenda mogla usporediti s onom koju zastupaju stranke i tijela vlasti.

Zakonodavna i izvršna vlast Javne politike