Usluge i edukacija

CEPIS kao istraživački centar specijaliziran za empirijska istraživanja u politologiji i društvenim znanostima kontinuirano organizira edukativne aktivnosti usmjerene na metodološko usavršavanje. Metodološke radionice, slijedeći načelo metodološkog pluralizma, posvećene su širokom spektru metoda prikupljanja i analize empirijskih podataka, na početničkoj ili naprednoj razini, te su prvenstveno namijenje studentima i mladim istraživačima. Povremeno CEPIS organizira i različite edukacije o demokratskom političkom procesu i stvaranju javnih politika te metodama njihovog istraživanja za potrebe državnih tijela i ostalih zainteresiranih aktera.

 

Mentorski program za metodologiju i analizu javnih politika predstavlja CEPIS-ovu inovativnu uslugu na hrvatskom tržištu intelektualnih usluga. CEPIS različitim dionicima nudi metodološku superviziju u osmišljavanju i provođenju istraživačkih projekata i različitih analitičkih postupaka. Usluga je vrlo raznolika jer je namjenjena vrlo širokom krugu zainteresiranih aktera, jer je kompatibilna s cijelim nizom društvenih i istraživačkih problema i jer je raznovrsna u smislu analitičkih alata koje nudi.

Centar nudi usluge obrazovanja studenata i istraživača, stručne edukacije i znanstvenu potporu zainteresiranim dionicima. 

Obrazovanje mladih istraživača

Centar se zalaže za korištenje rezultata i aktivnosti istraživačkih projekata u svrhe obrazovnog procesa te mladim istraživačima osigurava pristup mrežama međunarodnih mentora. CEPIS kontinuirano organizira metodološke radionice, uvodne i napredne, iz raznovrsnih metodoloških pristupa za mlade istraživače i studente, posebice doktorske razine studija.

saznaj više

Stručne edukacije

Centar će organizirati edukacije o demokratskom političkom procesu i stvaranju javnih politika za političke institucije, državne dužnosnike i službenike i članove političkih stranaka, aktiviste civilnog društva, novinare i druge zainteresirane skupine.

saznaj više

Znanstveno-istraživačka potpora

Centar će nudi usluge primijenjene analize demokratskog političkog procesa i stvaranja javnih politika za političke institucije, državne dužnosnike i službenike, političke stranke, organizacije civilnog društva, medije, tvrtke i druge zainteresirane skupine.

saznaj više